Γιώργoς Kαπoutζiδης: Περιπέtεια για tov ηθoπoιό! Εutuxώς εixε tηv kαλύtερη παρέα σto πλεuρό tou…





Τι συνέβη στο Γιώργο Καπουτζίδη;
Διακοπές στην αγαπημένη του πόλη αποφάσισε να κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης!