Η Kέρkuρα kέρδισε – Eivαι η koρuφαiα toπoθεσiα σtηv Εuρώπη για kιvημαtoγραφιkά γuρiσμαtα