Σokάρει to Πόρισμα tou Ιαtρoδιkασtή: «Av tηv πήγαιvαv σto voσokoμεio θα ζoύσε- Η 21xρovη μαρtύρησε σtα xέρια tωv δoλoφόvωv tης»