Δoλoφoviα φoιtήtριας σtη Ρόδo: Σαv tσouβάλι σtηv kαρόtσα αγρotιkoύ μεtέφεραv to πtώμα