Σkύλoς kλαiει μεtά tηv διάσωσή tou από αγoρά kρέαtoς σtηv Kivα

Αυτή είναι η συγκινητική στιγμή που ένας σκύλος άρχισε να κλαίει όταν μια ομάδα ακτιβιστών τον έσωσε από την σφαγή.