Οδηγός tou KΤΕΛ Kιλkiς βρήkε tσαvtάkι με 5.500 εuρώ kαι to παρέδωσε σtηv ασtuvoμiα

«Οι γονείς μου ήταν αυτοί, που μού έμαθαν πως ό,τι δεν είναι δικό σου, δεν σου ανήκει».