Πισtός σkύλoς πρoσπαθεi vα ξuπvήσει tov vεkρό φiλo tou σε πoλuσύxvασto δρόμo

Tα σκυλιά είναι γνωστά για την πίστη και την αφοσίωσή τους όχι μόνο στην οικογένεια που τα υιοθετεί, αλλά και στους φίλους τους.