Οιkoγέvεια αρxιtεktόvωv από tηv Θεσσαλovikη παρouσιάζει to σπitι από to μέλλov

Φανταστείτε ένα σπίτι που μπορείτε να συνθέσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τις μελλοντικές συνθήκες που θα προκύψουν.