Γouρoύvι σώζει tov φiλo πou πρόkειtαι vα to σφάξouv σε σφάγιo σtηv Kivα

Σάρκα και οστά φαίνεται να πήρε ο Μπέιμπ το φανταστικό γουρουνάκι της γνωστής ταινίας που είχε αναπτύξει ταλέντο ως βοσκός και βοηθούσε τα υπόλοιπα ζώα της φάρμας.